Демократија, владеење на правото, поделба на власта

Етимолошки, зборот демократија е изведен од грчките зборови demos (народ) и kratein (владеење).

Демократијата е многу сложена идеја, која вклучува голем број на принципи на функционирање, механизми и институции. Всушност, луѓето ја користат власта преку претставници, кои ги избираат со универзално право на глас, слободно изразени.

Слободни, фер и редовни избори се главната карактеристика на демократијата. Вклучуваат и процес на донесување одлуки, како и постоење на плурализам на различни, па дури и спротивни опции, кои граѓаните можат да ги изберат. Позицијата и опозицијата, претставуваат две значјни карактеристики без кои нема демократски систем.

Од гледна точка на функционирањето на демократскиот систем, одвоеноста на власта во државата е од суштинско значење. Трите овластувања во државата се: законодавната власт (претставена од Парламентот), извршната власт (претставена од Владата) и судството (застапувано од судовите).

Во еден демократски систем, меѓу нив постои механизам за проверка и баланс, дизајниран за да се спречи лизгање на авторитаризмот, преваленцата на едни со други, или мешање во одлуките на секоја од нив. Во демократијата, Парламентот е највисоко претставничко тело.

Владеењето на правото и поделбата на власта се основите на владеењето на правото. Целото политичко дејствување на либералите е посветено на почитувањето на овие принципи.

Демократијата е директно поврзана со “владеењето на правото”, според кое никој не е над законот. Демократијата признава дека поединците се раѓаат со различни особини, квалитети и маани, но нивната еднаквост се манифестира во смисла на еднаквост пред законот.

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208