Индивидуална, слободна, лични права и слободи

Развиените демократии во својот центар го имат човекот – поединецот. Тоа не е “себичен” пристап кој го исклучува општеството или интересот за општото добро. Напротив, во демократските општества се верува дека секој поединец мора да има еднакви можности да се развие и афирмира во општеството според неговите залагања и способности.

Слободата е најценетата вредност на секој поединец. Либералната демократија го става својот фокус во центар заради гарантирање и почитување на индивидуалните права и слободи. Слободата на изразување, во теориите за демократијата, е една од најважните нејзини вредности, заедно со правото за градење просперитетен живот на секој поединец.

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208