На 11.08.2018 година, по успешно собраните над 1.000 изјави за основање на партијата, во хотел Карпош во Скопје, се одржа  основачкото собрание, на кое учествуваа дел од основачите на партијата. 
На основачкото собрание се донесе одлука за основање на партијата ДЕМОКРАТИ, се избра претседател на партијата г-дин Јорго Огненовски, се избра генерален секретар г-ѓа Жаклина Трајковска, се избраа Централниот и Извршниот комитет како органи на партијата, се донесе Статутот на партијата ДЕМОКРАТИ  и Програмата за нејзината работа.
По одржување на основачкото собрание на 03.09.2018 година од страна на Основниот суд Скопје 2 во судскиот регистар на политички партии се изврши упис на партијата ДЕМОКРАТИ, со што истата стана званичен политички субјект на политикчата сцена во државата.
Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208