Нa
24.11.2018 година, ДЕМОКРАТИ отворија канцеларија во Тетово. За
претседател на општинскиот комитет Тетово избран е г-дин Изет
Зејнеловиќ, а за потпретседател избран е г-дин Илко Кировски.
На
отворањето на канцеларијата пред присутните се обрати претседателот
г-дин Јорго Огненовски и претседателот на општинскиот комитет г-дин Изет
Зејнеловиќ.

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208