Демократија, владеење на правото, поделба на власта

Етимолошки, зборот демократија е изведен од грчките зборови demos (народ) и kratein (владеење).

Демократијата е многу сложена идеја што вклучува голем број принципи на функционирање, механизми и институции. Всушност, луѓето ја користат власта преку претставници кои ги избираат со универзално право на глас, слободно изразен.

Слободни, фер и редовни избори се главната карактеристика на демократијата. Вклучуваат и процес на донесување одлуки, како и постоење плурализам на различни, па дури и на спротивни опции, кои граѓаните можат да ги изберат. Позицијата и опозицијата претставуваат две значајни карактеристики без кои нема демократски систем.

Од гледна точка на функционирањето на демократскиот систем, одвоеноста на власта од државата е од суштинско значење. Трите овластувања во државата се: законодавната власт (претставена од Парламентот), извршната власт (претставена од Владата) и судството (застапувано од судовите).

Во еден демократски систем меѓу секое овластување постои механизам за проверка и баланс, дизајниран за да се спречи лизгање на авторитаризмот, предоминацијата на едно со друго или на мешање во одлуките на секое од нив. Во демократијата Парламентот е највисоко претставничко тело.

Владеењето на правото и поделбата на власта се основите на владеењето на правото. Целото политичко дејствување на либералите е посветено на почитувањето на овие принципи.
Демократијата е директно поврзана со владеењето на правото, според кое, никој не е над законот. Демократијата признава дека поединците се раѓаат со различни особини, квалитети и маани, но нивната еднаквост се манифестира во смисла на еднаквост пред законот.

Претходно ОТВОРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ДЕМОКРАТИ ЗА ДРАЧЕВО И ОКОЛИНАТА

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ