ОТВОРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ДЕМОКРАТИ ЗА ОПШТИНА ТЕТОВО

Нa 24.11.2018 година, ДЕМОКРАТИ отворија канцеларија во Тетово. Запретседател на општинскиот комитет Тетово избран е г-дин ИзетЗејнеловиќ, а за потпретседател избран е г-дин Илко Кировски. На отворањето на канцеларијата пред присутните се обрати претседателотг-дин Јорго Огненовски и претседателот на општинскиот комитет г-дин ИзетЗејнеловиќ.

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ