Статут на партијата

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут, Партијата Демократи, го уредува името на партијата, седиштето на партијата, симболот, знамето и химната на партијата, политичките цели и задачи на партијата, условот и начинот на зачленување во партијата, правата, обврските и одговорностите на членовите на партијата, раководење со партијата, органите и начинот на нивниот избор и отповикување на партијата, траење на мандатот на органите на партијата, начинот на одлучување на органите на партијата, како и други прашања за работата на партијата.

Член 2

Партијата Демократи е политичка партија, во која граѓаните на Република Македонија се здружуваат по своја слободна воља и убедување во рамните на уставните определби на Република Македонија, меѓународните акти и законите и кои го почитуваат и прифаќаат Статутот и Програмата на партијата, како и останатите акти врз основа на кои ќе се темелат политиките, поради кои се основа оваа партија.

Член 3

Партијата Демократи е политичка партија, во која граѓаните слободно се здружуваат поради остварување на граѓанските, политичките и економските слободи и права за сите граѓани, базирани на принципите на демократијата како начело на владеење во државата.

Партијата Демократи е политичка партија, која се основа за градење, развивање и ширење на демократските политички, економски, социјални, културни и други интереси и уверувања, а кои ќе произлезат од една развиена економија.

Партијата Демократи е политичка партија, која се основа за учество во постапката за избор на Претседател на Република Македонија, Пратеници во Собранието на Република Македонија, Градоначалници на Oпштините и Членови на Советите на единиците на локалната самоуправа.

Партијата Демократи е политичка партија, која се основа за освојување на власта со цел преку нејзините политики да развие стабилна економија во државата, која економија како стабилна и одржлива ќе придонесе за зајакнување на сите области на државниот систем за обезбедување на достоинствен живот на сите граѓани на Република Македонија.

Делување, назив, седиште, претставување, застапување, симболи, јавност

Член 4

Името на партијата е ДЕМОКРАТИ.

Скратено име на партијата е ДЕМ.

Член 5

Седиштето на партијата е во Скопје, на улица Илинденска број 93/15.

Член 6

Партијата Демократи се запишува во Судскиот регистар на Основниот суд Скопје 2 во Скопје и добива свој регистарски број.

Член 7

Со денот на уписот во Судскиот регистар на Основниот суд Скопје 2 во Скопје, партијата има својство на правно лице и е самостојна партија која во утврдувањето на своите цели, во организирањето и спроведувањето на своите активности дејствува согласно овој Статут, Програмата и другите акти на партијата.

Член 8

Претседателот на Партијата Демократи ја претставува и застапува партијата како правно лице, во рамките на нејзините активности, а за остварување на целите и задачите поради кои е основана.

Претседателот може со одлука да определи и друг член од органите на партијата да ја застапува и претставува партијата, а поради негова спреченост или зголемен број на активности.

Член 9

Партијата Демократи има свој печат и штембил.

Печатот на Партијата Демократи е во форма на круг, во пречник од 3 сантиметри, во кој е напишано името на Партијата Демократи, местото на седиштето на партијата и на средина е симболот.

Штембилот на партијата е во правоаголна форма, на кого е напишано името на Партијата Демократи, местото на седиштето на партијата и симболот.

Со посебна одлука на Централниот комитет се утврдува начинот на чување и располагање со печатот и штембилот на партијата, а за нивното користење ќе биде издадено посебно овластување од страна на претседателот на партијата.

Член 10

Партијата Демократи има свој заштитен симбол, знаме, партиска химна и партиска легитимација.

Заштитниот симбол на Партијата Демократи е приказ на територијата на Република Македонија во темно црвена боја, која ја држат четири раце во жолта боја во долниот дел, а на горниот дел има четири зраци во жолта боја. На средината со кирилично писмо е напишано ДЕМОКРАТИ во жолта боја.

Знамето на Партијата Демократи има правоаголна форма, е во темно црвена боја, во средината на знамето стои територијата на Република Македонија со жолта линија и дланка со приказ од внатрешната страна во жолта боја, над што е испишано името ДЕМОКРАТИ.

Содржината на партиската химна ќе биде музичка изведба во која ќе се изразуваат демократските принципи, без говор на омраза и навреда кон други партии, групи, лица, држави и слично.

Членовите на партијата ќе имаат партиска легитимација, потпишана од претседателот на партијата или друг овластен член на Извршниот комитет.

Заштитниот симбол, знамето, содржината и видот на партиската химна, формата и содржината на партиската легитимација со посебна одлука ќе ги утврди и доуреди Централниот комитет на партијата.

Член 11

Делувањето и работењето на партијата е јавно, истото ќе биде достапно на членовите на партијата на начин утврден со актите на партијата, како и на секој заинтересиран граѓанин кој сака да биде информиран за целите, активностите и работењето на партијата.

Член 12

За да ги оствари своите цели и да ја извести јавноста за својата програма, задачи и идеологија, партијата ќе користи повеќе медиумски форми на јавна информација во согласност со законската регулатива во оваа област, како што се електронски форми на медиуми, ТВ, радио, весници, списанија, публикации и слично.

Член 13

Партијата Демократи е демократско – граѓанска партија, која ги штити интересите на сите граѓани на Република Македонија, ја штити демократијата, слободата, правата на граѓаните, суверенитетот, унитарноста на Република Македонија од домашни и странски непријатели.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 14

Партијата Демократи, како одговорен политички субјект, нејзиниот претседател, органите, членовите по партиски функции и сите останати членови како одговорни граѓани ќе делуваат и своите активности ќе ги насочат кон остварување на следните цели и задачи:

 • Зачувување на Република Македонија, како независна и суверена држава, ослободена од внатрешни и надворешни штетни влијанија,

 • Почитување на вољата на граѓаните во врска со името на државата Република Македонија,

 • Поддржување на евроатланската интеграција и членството во НАТО, со цел втемелување на европските вредности во државниот и правниот систем,

 • Спротивставување кон политичките партии, кои со своите активности и делувања и нанесуваат штета на Република Македонија и граѓаните,

 • Спротивставување на секој поединец или група, домашна или странска, која ќе превземе било каква активност, која е на штета Република Македонија и граѓаните,

 • Втемелување на демократските принципи и правилно функционирање на правниот систем со доследна и целосна примена на законите,

 • Самостојност во одлучувањето на органите на државата со почитување на темелните вредности на Уставот на Република Македонија,

 • Заложба за слобода, правда и демократија,

 • Заложба против национализмот и поделби на граѓаните по било која основа,

 • Почитување на човековото достоинство, правата и слободите на граѓаните,

 • Обезбедување на еднаквост за граѓаните во сите свери на живеењето, согласно светските стандарди, втемелени на принципите на демократијата,

 • Oбединување на граѓаните, унапредување и заштита на индивидуалните слободи и права, на колективните права, со спротивставување на секоја форма на поделба, навреда, ширењена омраза, нетолеранција по етничка, верска, јазична, партиска и друга различност,

 • Заложба за еднакви права и одговорности на сите граѓани, независно од половата, етничката, верската, политичката припадност,

 • Сузбивање и уништување на политичкиот криминал, стопанскиот криминал, митото и корупција и секој друг вид на криминал преку уреден и заштитен правен систем и правилно функционирање на институциите на прогонот и судовите, ослободени од секој вид на интереси и партиски влијанија,

 • Модерно здравството по светски стандарди,

 • Бесплатно државно здравство за социјално ранливи групи и граѓани со ниски примања,

 • Развој на високо квалитетно образование,

 • Бесплатно образование во државните основни, средни училишта и факултети,

 • Заложба, промовирање и финансиска поддршка на науката, иновациите и сите развојни идеи во било која област и стимулирање на научните кадри и иноваторите,

 • Заложба за високо развиена светска економија, со висок стандард на живеење за секој граѓанин,

 • Креирање нови вработувања со високи плати, со што ќе се спречи иселувањето на младите работноспособни кадри во странство, стручни кадри кои треба да останат во нашата земја и да ја градат нашата економија за подобар живот на сите граѓани,

 • Заштита на капиталот и стимулирање на економскиот развој на компаниите за да се отворат нови работни места во стопанството со повисоки плати од платите во аминистрацијата, со цел мобилност на вработените од јавниот во приватниот сектор,

 • Подобрување и изградба на инфраструктура по светските стандарди, со која ќе се овозможи подобра комуникација на граѓаните во секое населено место и помеѓу населените места,

 • Заложба за правилна заштита на сите вработени и нивните права согласно светските стандарди,

 • Зголемување на минималната плата во износ кој ќе овозможи пристојно да се живее,

 • Намалување на процентот на данокот на додадена вредност (ДДВ),

 • Драстично намалување на глобите и казните и укинување на законот за привременото затворање на правните лица поради изречена глоба или казна,

 • Намалување на надлежноста на извршителите, преуредување на системот за извршување и намалување на давачките,

 • Намалување на надлежноста на нотарите, преуредување на системот за нотарска заверка и намалување на давачките,

 • Унапредување, стимулирање и финансиска подршка на културата,

 • Унапредување, стимулирање и финансиска подршка на туризмот,

 • Унапредување, стимулирање и финансиска подршка на масовниот и врвниот спорт,

 • Унапредување на социјалните, економските можности за сите граѓани без полова дискриминација, старосна, верска, национална припадност, припадност на одредени ранливи групи или друг вид на различност,

 • Решавање на проблемите на сите ранливи групи и олеснување на нивното секојдневно живеење,

 • Решавање на проблемите на самохраните мајки, со цел правилно подигнување на нивните деца и непречено остварување на секојдневните обврски,

 • Згрижување на децата во градинки согласно светските стандарди каде ќе им се овозможи правилен развој и насочување, едукација за натамошното образование и стимулирање на вештините и талентите кои ги имаат,

 • Грижа за лицата со посебни потреби, за старите и изнемоштените лица со цел да се олесни нивното секојдневно живеење,

 • Заштита на животната средина, воздухот, водата, почвата од загадување со примена на најнова технологија за драстично да се намали и спречи загадувањето,

 • Промовирање добрососедството и пријателство со сите земји од светот,

 • Промовирање на политичката, економската, научната, образовната, културната, туристичката, спортската соработка со сите земји во светот,

 • Овозможување целосна независност на медиумите и нивна слобода со правилно и објективно информирање на граѓаните, а без при тоа, да се привилегира поединец, група или политичка партија.

Член 15

Партијата Демократи ќе делува во Република Македонија и странство за остарување на својата програма, задачи и цели, во согласност со домашните и законите на странските држави.

III. ЧЛЕНСТВО

Начин на зачленување

Член 16

Членувањето во Партијата Демократи е на доброволна основа.

Секој државјанин на Република Македонија кој е полнолетен, во земјата или странство може да биде член на партијата, без разлика на националната, верската, половата припадност, економскиот, социјалниот статус, кој не е член на друга партија во Република Македонија и кој ќе потпише пристапница за членство во партијата и ќе ја прифати програмата, целите и задачите на партијата.

Пополнување на пристапници за членување во партијата се врши во Општинските комитети, а по место на живеење на граѓанинот, кои понатаму се проследуваат до Централниот комитет за верификација на членството.

Партијата Демократи може да има почесни членови, кои со одлука ги назначува Централниот комитет.

Партијата Демократи води евиденција на членовите, како единствена база.

Покрај членовите, во активностите на партијата можат да бидат вклучени подржувачи и симпатизери, а кои ќе придонесат за остварување на целите и задачите на партијата.

Права, обврски и одговорности

Член 17

Правата и обврските на членовите на Партијата Демократи се:

 • Да учествуваат во работата на партијата на сите нивоа,

 • Да избираат и да бидат избирани во органите и телата на партијата на сите нивоа, согласно овој Статут и критериумите и постапките пропишани во согласност со овој Статут и другите акти на партијата,

 • Да бидат информирани за активностите и дејствувањето на партијата и да предлагаат активности и ставови на органите и телата на партијата на сите нивоа на организирање,

 • Да даваат предлози и идеи за успешно работење на партијата и да го оценуваат работењето и да одлучуваат на седниците на органите на партијата во кои се избрани,

 • Да имаат увид, достапност и контрола врз прибавувањето, користењето и располагањето со средствата на партијата на начин утврден со акт на партијата,

 • Да ги почитуваат и да се придржуваат до Програмата, Статутот и други акти на партијата,

 • Да плаќаат редовно членарина.

Член 18

Секој член има одговорност за непочитување и одговорност ако неговата активност е во спротивност со Статутот, Програмата, задачите и целите на партијата.

Член 19

Престанок на членството во Партијата Демократи:

 • Доброволна писмена изјава за престанок на членството,

 • Губење на деловна способност,

 • Смрт на членот,

 • Исклучување од партијата заради, непочитување, непридржување до Статутот, Програмата и други правни акти на партијата.

Член 20

Начинот на зачленување на членовите во партијата, статусот, спроверување на постапката за добивање на партиска легитимација, начинот на водење на евиденцијата на членовите ќе биде утврден со акт на Централниот комитет.

Остварување на правата и обврските на членовите, правата и обврските на почесните членови начинот на утврдување на одговорност, начинот на исклучување и престанок на членството во партијата ќе биде утврден со утврден со акт на Централниот комитет.

Висината на членарината во партијата, начинот на плаќање и евидениција, како и мерките кои треба да се превземат во колку не се плаќа редовно членарина ќе биде утврден со одлука на Централниот комитет.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАРТИЈАТА

Организација на Партијата

Член 21

Организацијата на Партијата Демократи, територијално е во следните облици на партиско делување, како органи:

 • Партија ДЕМОКРАТИ на цела територија на Македонија,

 • Градски општински комитет за подрачје на град Скопје,

 • Општински комитети за подрачје на Општини,

 • Местни комитети во рамките на Општинските комитети,

 • Комитети во странство, Америка, Канада, Австралија и Европа.

Член 22

Начинот на организација, делување, одлучување, превземање на активности на организацијата на партијата ќе се уреди со акт кој ќе го донесе Централниот комитет.

Асоцијации, Форуми, Центри и други тела на Партијата

Член 23

Покрај основата организација на партијата од член 21, за остварување на целите и задачите, можат да се организираат и други форми на партиско здружување како Форум на жени, Форум на млади, Форум на повоздрасни членови.

Формираните форуми во својот назив ќе го содржат името на Партијата Демократи.

Централниот комитет донесува одлука за основање на форуми, како партиски форми на организирање и истите немаат својство на правно лице.

Работењето на формираните форуми ќе биде во согласност со Статутот, Програмата и другите акти на партијата.

Начинот на нивното основање, организација и работа се уредува со акт донесен од страна на Централниот комитет.

Избраниот претседател и потпретседател на форумите за своето работење одговараат пред претседателот на партијата и Централниот комитет.

Член 24

По потреба, партијата покрај форуми, основа асоцијации, центри и други тела на партијата, како:

 • Академија на истакнати и влијателни членови,

 • Научна академија,

 • Културна академија,

 • Спортска академија,

 • Партиско-аналитички-истражувачки центар во согласност на Законот на партиски истражувачки-аналитички центри.

Одлука за основање на горенаведените тела носи Централниот комитет и истите немаат својство на правно лице.

Начинот на нивното основање, организација и работа се уредува со акт донесен од страна на Централниот комитет.

Избраниот претседател и потпретседател на овие тела за своето работење одговараат пред претседателот на партијата и Централниот комитет.

V. ОРГАНИ НА ПАРТИЈАТА

Член 25

Органи на Партијата Демократи се:

 • Конгрес,

 • Претседател,

 • Централен комитет,

 • Извршен комитет,

 • Статутарна комисија,

 • Надзорна комисија за материјално-финансиско работење на партијата,

 • Комисија за избор на кандидат за Претседател на Република Македонија, на кандитат за Пратеник во Собрание на Република Македонија, на кандидат за Градоначалник на град Скопје и општините, кандидат за Советник во Советите на општините.

Конгрес на Партијата Демократи

Член 26

Конгресот е највисок орган на Партијата Демократи.

Конгресот со сочинуваат:

 • Делегати од општинските огранизации,

 • Претседателот на партијата,

 • Потпретседатели на претседателот на патријата,

 • Генералниот секретар и замениците,

 • Претседателот и потпретседателите на Извршиот комитет,

 • Членовите на Извршиот комитет,

 • Претседателот и потпретседателите на Централниот комитет,

 • Членовите на Централниот комитет,

 • Претседателите и потпреседателите на Општинските комитети,

 • Статутарната комисија,

 • Надзорната комисија за материјално-финансиско работење на партијата,

 • Претседателите и потпретседателите на Комисија за избор на кандидат за Претседател на Република Македонија, на кадитат за Пратеник во Собрание на Република Македонија, на кандидат за Градоначалник на град Скопје и општините, кандидат за Советник во советите на општините,

 • Претседателите и потпретседателите на формираните форуми и други тела,

 • Други истакнати членови, кои по предлог на Извршиот комитет ги избира Централниот комитет.

Бројот на делегати на Конгресот со одлука го одредува Централниот комитет на предлог на Извршниот комитет.

Член 27

Конгресот се одржува како редовен на секои четири години, а може и да биде и вонредно одржан.

Централниот комитет донесува одлука за одржување на Конгресот најмалку деведесет дена пред одржување на Редовниот конгрес, а најмалку триесет дена пред одржување на Вонредниот конгрес.

За одржување на конгрес потребно е присуство две третини од вкупниот број на делегатите.

Член 28

Конгресот на Партијата Демократи:

 • Донесува Деловник за работа,

 • Избира Комисија за верификација на мандатот на делегатите на конгресот и врши верификација на нивните мандати,

 • Донесува Програма за работа и други програмски документи,

 • Донесува и врши измени и дополнувања на Статутот,

 • Го разгледува и усвојува на Извештајот за материјално – финансиско работење на партијата,

 • Избира Претседател на партијата,

 • Избира Централен комитет,

 • Избира Статутарна комисија,

 • Избира Комисија за надзор на финансиско – материјално работење на партијата и други тела и комисии,

 • донесува други одлуки.

Член 29

Вонреден конгрес се свикува под одредени околности и тоа:

 • Гласање на доверба на претседателот,

 • По барање на 2/3 на членовите на Централниот Комитет,

 • Престанок на мандатот на претседателот.

Во случај да се изгласа недоверба на претседателот на партијата на Вонреден конгрес, претседателот поднесува неотповиклива оставка во рок од 5 дена, по што се пристапува кон избирање на нов претседател на партијата.

На Вонредниот конгрес учествуваат делегатите од последниот Конгрес.

За одржување на Вонредниот конгрес потребно е присуство две третини од вкупниот број на делегатите.

Член 30

Со оставка на претседателот на партијата, во оставка се сите органи, но продолжуваат да ја вршат функцијата до избор на нови органи.

Член 31

Начинот на организирање на работата на Конгресот, превземање на активности, дискусии, работа на телата за организација, гласањето, носењето на одлуките и други прашања важни за правилно функционирање на Конгресот ќе се уреди со акт за организација и работа, кој ќе го донесе Централниот комитет.

Претседател на Партијата Демократи

Член 32

Претседателот на партијата е политичко – извршен орган кој го избира Конгресот на партијата со тајно гласање.

Претседателот на партијата има мандат на траење од 4 години.

Претседателот на партијата има право на неограничен реизбор.

Престанок на мандатот на претседателот престанува со случај на:

 • Да се изгласа недоверба од 2/3 од делегати на Конгресот,

 • Поднесе оставка,

 • Трајна спреченост да ја врши функцијата,

 • Смрт.

Член 33

Најмалку 20 делегати на Конгресот можат да предложат кандидат за претседател на Партијата Демократи.

Претседател на партијата ќе биде кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Конгресот.

Во случај ако ни еден кандидат не добил мнозинство гласови, тогаш во вториот круг влегуваат двата кандидати кои добиле највеќе гласови.

Во вториот круг, за претседател на партијата ќе биде избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од делегатите кои гласале, доколку гласале повеќе од половина делегати.

Ако и во вториот круг ниту еден кандидат не го добил потребното мнозинство гласови, тогаш се повторува целата изборна постапка.

Ако за претседател на партијата е предложен еден кандидат и во првиот изборен круг не ги добива мнозинството гласови, се повторува целата изборна постапка.

Изборот на кандидат за претседател на партијата и постапката за избор ќе се уреди со актот за огранизација и работа на Конгресот.

Член 34

Претседателот на партијата е истовремено и претседател на Централниот комитет и на Извршниот комитет.

Член 35

Претседателот на Партијата Демократи ја:

 • Преставува и застапува партијата во земјата и странство,

 • Донесува политички и други одлуки во име на партијата,

 • Активно учествува во креирањето на политиката на партијата,

 • Заседава со седниците на Централниот комитет, Извршниот комитет и Годишното собрание,

 • Се грижи за спроведување на Статутот, Програмата и други акти на партијата,

 • Донесува одлука за назначување на потписници на жито-сметката на партијата,

 • Предлага потпретседатели и генерален секретар, а воедно предлага разрешување на истите,

 • Предлага кандидати за Централниот комитет, а воедно предлага разрешување на истите,

 • Предлага кандидати за Извршниот комитет, а воедно предлага разрешување на истите,

 • Склучува договори и потпишува правни документи и други правни акти во согласност на Статутот и Програмата и другите акти на партијата,

 • Предлага кандидати за Статутарната комисија и Надзорната комисијата за финансиско-материјалното работење и воедно предлага разрешување на истите,

 • Има право да оспори одлуки и други правни акти на Извршниот комитет и на други органи и тела во партијата, доколку се во спротивност со Статутот и Програмата и други правни акти, а го известува Централниот комитет на партијата,

 • Поднесува извештај еднаш годишно до Централниот комитет за својата активност.

Централен комитет

Член 36

Централниот комитет е орган на Партијата Демократи.

Централниот комитет како орган на партијата функционира помеѓу два Конгреса и е со мандат во траење од 4 години.

Членови на Централниот комитет се:

 • Претседателот и потпретседателите на партијата,

 • Генералниот секретар на партијата,

 • Претседателите и потпретседателите на Градскиот комитет за подрачје на град Скопје,

 • Претседателите и потпретседателите на Општинските комитети,

 • Членови кои се именувани од Извршниот комитет,

 • Претседателот и 2 именувани члена од форумите и другите тела на партијата,

 • Претседателот на пратеничката група и/или пратениците на Партијата Демократи во Собранието на Република Македонија,

 • По 1 преставник од комитетите на партијата од Америка, Канада, Европа, Австралија.

Член 37

Централен комитет на Партијата Демократи:

 • Го утврдува предлогот на Програма и Статут на партијата и другите акти,

 • Ги избира и разрешува потпретседателите, генералниот секретар и членовите на Извршниот комитет,

 • Води грижа за реализација на задачите на Конгресот,

 • Дава идеи и иницијативи за работа на Конгресот,

 • Централниот комитет со мнозинство на гласови по предлог на претседателот на партијата исклучува и назначува членови на Централниот комитет.

 • Централниот комитет со мнозинство на гласови по предлог на претседателот на партијата исклучува и назначува членови на Извршниот комитет,

 • Го разгледува и усвојува Извештајот на Извршниот комитет,

 • Дава и утврдува идејно-политички насоки,

 • Го разгледува финансиското работење на партијата,

 • Дава политички насоки за делување на комитетите,

 • Го менува и го дополнува Статутот помеѓу два Конгреса,

 • Донесува акт за работа на Централниот комитет,

 • Донесува акт за работа на Извршниот комитет,

 • Донесува акт за работата на Градскиот комитет за подрачје на град Скопје,

 • Донесува акт за работата на Општинските комитети,

 • Донесува акт за работата на Местните комитети,

 • Донесува акти за работа на форумите и другите тела на партијата,

 • Може да формира други комисии и тела на партијата,

 • Донесува Деловник за работа,

 • Донесува одлуки од своја надлежност,

 • Ги разгледува оспорените одлуки и други правни акти од страна на претседателот на партијата,

 • Формира организациона комисија и други комисии, тела за подготовка на Конгресот по предлог на претседателот на партијата и Централниот комитет.

Член 38

Претседателот на партијата свикува и раководи со седницата на Централниот комитет.

На секои три месеци се одржува седница на Централниот комитет, а може и по потреба.

За одржување на седницата на Централниот комитет, 15 дена пред неговото одржување поканите се пуштаат во писмена форма (писмо или имеил) со дневниот ред до членовите на Централниот комитет.

Во случај седницата на Централниот комитет мора итно да се свика, претседателот на партијата, може да ја свика седницата за помалку од 15 дена, а на самата седницата го предлага дневниот ред.

Извршен комитет

Член 39

Политичко-извршен орган е Извршниот комитет составен од членови чиј број се утврдува со одлука.

Извршниот комитет работи под задачите, политичките насоки и заклучоците на Централниот комитет и претседателот на партијата.

Претседателот и потпретседателите на партијата координираат со работата на Извршниот комитет.

Извршниот комитет одговара за својата работа пред Централниот комитет и претседателот на партијата.

Работата на Извршниот комитет се одвива на седници.

Претседателот на партијата ја свикува седницата на Извршниот комитет и воедно раководи со седницата.

Права на Извршниот комитет

Член 40

Извршниот комитет на Партијата Демократи:

 • Донесува Деловник за работа,

 • Одлучува за основање на Градски комитет за подрачје на град Скопје, Општински комитети, Месни комитети, Асоцијации, Форуми, Комисии и други органи, донесува и усвојува Деловници за нивна работа,

 • Номинира и разрешува претседатели на Градскиот комитет за подрачје на град Скопје, Општинските комитети, Местните комитети, Комитетите во странство, Америка, Канада, Австралија и Европа, Асоцијациите, Форумите, Комисии и други тела,

 • Одлучува за бројот на регионите,

 • Ги именува и разрешува кординаторите на регионите,

 • Ги формира комисиите и телата на партијата,

 • Донесува финански план на партијата, завршна сметка на партијата, го разгледува финансиското работење на партијата,

 • Донесува акт за работа и одговорност на членовите на партијата,

 • Донесува одлуки, акти и заклучоци,

 • Ангажира повремено надворешни советници на Извршниот комитет по предлог на претседателот на партијата.

Член 41

Извршниот комитет има право да ги стопира и запре од спроведување одлуките на комитетите од сите нивоа, асоцијациите, форумите, комисиите и другите тела, доколку не се во согласност со Статутот и Програмата на партијата.

Статутарна комисија

Член 42

Претседателот на партијата предлага статутарна комисија, а Конгресот ја избира комисијата.

Статутарната комисија се состои од Претседател, Потпретседател и 3 членови.

Мандатот на членовите на статутарната комисија трае 4 години.

Статутарната комисија го изработува Статутот и го толкува истиот, како и другите акти на партијата.

Статутарната комисија донесува Деловник за работа.

Надзорна комисија за финансиско – материјално работење на Партијата

Член 43

Претседателот на партијата предлага Надзорна комисија за финансиско -материјално работење на партијата,која ја избира Конгресот.

Надзорната комисија за финансиско – материјално работење ја сочинуваат Претседател, Потпретседател и тројца членови.

Мандатот на членовите на надзорната комисија за финансиско – материјално работење трае 4 години.

Надзорната комисија за финансиско – материјално работење донесува Деловник за работа.

Потпретседатели на Претседателот на Партијата

Член 44

Потпретседателите на претседателот на Партијата Демократи се избираат и разрешуваат од Централниот комитет на предлог на претседателот на партијата. Еден од потпретседателите на претседателот на партијата ќе биде задолжен за меѓународна соработка.

Потпретседателите мандати траат 4 години.

Потпретседателите се избираат и се разрешуваат со тајно гласање.

Потпретседателите имаат право на реизбор.

Потпретседателите се членови на Извршниот комитет.

Член 45

Претседателот на партијата со посебно овластување им доделува задачи и работни активности на потпретседателите.

Генерален секретар

Член 46

Генералниот секретар го избира Централниот комитет по предлог на претседателот на партијата.

Генералниот секретар одговара за својата работа пред претседателот на партијата и Централниот комитет.

Генералниот секретар е член на Извршниот комитет.

Мандатот на Генералниот секретар трае 4 години со право на реизбор.

Член 47

Генералниот секретар учествува во работата на Централниот комитет и Извршниот комитет.

Генералниот секретар:

 • Учествува во работата на Централниот комитет и Извршниот комитет,

 • Ја контролира работата на комитетите на сите нивоа,

 • Работи други задачи и обврски што ги добива од претседателот на партијата, Централниот комитет и Извршниот комитет,

 • Административно го подготвува Конгресот,

 • Административно ги подготвува седниците на Централниот комитет, Извршниот комитет, на Годишното собрание и други седници на органите на партијата,

 • Ја води и ја документира архивската евиденција и документација за партијата,

 • Ги следи, евидентира и извршува оперативно политичките ставови, одлуки и заклучоци и врши контрола на нивното имплементирање,

 • Генералниот секретар предлага а Извршниот комитет именува, разрешува заменици на генералниот секретар,

Генералниот секретар со посебни напатствија им доверува работа на замениците секретари, кои се во негова надлежност.

VI. ИЗБРАНИ ПРЕСТАВНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ

Пратеничка група

Член 48

Пратениците на Партијата Демократи во Собранието на Република Македонија ја претставуваат пратеничка група на партијата.

Пратеничката група е должна своите настапи и дејствувања во Собранието на Република Македонија да ги врши во согласност на Програмата и Статутот на партијата и за таа цел да се консултира со органите на партијата.

Избор на кординатор и негов заменик на пратеничката група се регулира со Деловник за работа на пратеничката група.

Градоначалници и Советничка група

Член 49

Градоначалниците и Советниците кои дејстуваат како советничка група на Партијата Демократи ја претставуваат партијата во Општините и во Советите на Општините и на град Скопје.

Градоначалниците се должни своите настапи и дејствувања на локално ниво да ги вршат во согласност на Програмата и Статутот на партијата, а за таа цел да се консултираат со органите на партијата.

Советничката група е должна своите настапи и дејствувања во Советите на општините да ги вршат во согласност на Програмата и Статутот на партијата, а за таа цел да се консултираат со органите на партијата.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАРИЈАТА

Член 50

Партијата се финансира преку членарина, доброволни донации, подароци од физички и правни лица, кредити, дотаци и легати од Буџетот на Република Македонија, во согласност со финансиските прописи и Законот на политичките партии и Законот за финансирање на политичките партии.

Изворите на финансирање на партијата се јавни.

Контрола на финансиското работење на партијата врши Надзорната комисија за финансиско-материјално работење.

Секоја година се носи Буџетот на партијата, кој ги прикажува приходите и расходите на партијата.

Извршниот комитет може да изврши измена и дополнување на Буџетот на партијата.

За финансиското работење на партијата се води книговотствена евиденција на приходите и расходите на партијата согласно прописите за финансиско и материјално работење.

Доброволните донации, подароци од физички и правни лица, во согласност со износите предвидени со законот за време на одржување на изборите, се држат во посебна сметка за Изборен фонд.

Член 51

Претседателот на партијата е овластен потписник на жиро-сметката на партијата.

Претседателот на партијата може да овласти било кој член од органите на партијата да биде потписник на жиро сметката.

Претседателот на партијата може да назначи и други лица за потписници на жиро -сметката на партијата.

VII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ НА ПАРТИЈАТА

Член 52

Под одредени околности како што е во случај на воена подготвеност, војна, катастрофални временски непогоди, кога е спречена работата на Конгресот, Централниот комитет, Извршниот комитет, тогаш претседателот на партијата ги презема нивните овластувања за решавање на итни прашана во интерес на партијата.

VIII. ПРЕСТАНОК НА ПАРТИЈАТА

Член 53

Партијата престанува со работа кога ќе се исполнат следните услови:

 • Кога бројот на членовите на партијата ќе се намали под законскиот број на членови за формирање на партија,

 • Кога со судско решение се донесува престанок на партијата од надлежен суд или од Уставниот суд на Република Македонија,

 • По одлука на Конгресот на партијата да престане работата на партијата,

 • Во случај на престанок на партијата, имотот на партијата се пренесува на хуманитарни организации во Република Македонија.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

До одржување на Конгрес на Партијата Демократи, собранието на основачите на партијата избираат претседател на партијата со мнозинство на гласови, ги донесува актите и одлуките потребни за нејзино основање, ги избира органите на партијата по предлог на претседателот на партијата.

Актите и одлуките ги потпишува претседателот на партијата.

Член 55

Централниот комитет ќе ги регулира прашањата што не се одредени со овој Статут со посебни одлуки и акти во согласност со овај Статут, Законите и Уставот на Република Македонија.

Член 56

Органи на партијата во рок од 6 месеци ќе ги донесат актите утврдени со овoј Статут од денот на негово влегување во сила.

Член 57

Претседателот на партијата, Централниот комитет, Извршниот комитет и Статутарната комисија можат да поднесат предлог на допoлнувања и измени на Статутот на партијата.

Член 58

Статутот на Партијата Демократи стапува во сила со денот на негово донесување.

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208